Οδηγίες Εκτύπωσης Στοιχείων Μητρώου - myAADE

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να εκτυπώσετε το αρχείο εύκολα και αποτελεσματικά.

Η εκτύπωση ‘Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης’ μέσω της ψηφιακής πύλης MyAADE είναι η πιο έγκυρη πηγή για τον προσδιορισμό του ΑΦΜ, της Επωνυμίας, της ημερομηνίας ίδρυσης, της διεύθυνσης και των κωδικών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) μιας επιχείρησης. Αντίστοιχα χρησιμοποιείται η εκτύπωση ‘Στοιχεία Μητρώου – Φυσικού Προσώπου’ για τα στοιχεία ενός φυσικού προσώπου.
Η εκτύπωση γίνεται μέσω της εφαρμογής ‘Μητρώο & Επικοινωνία’ της ψηφιακής πύλης myAADE που έχει θέσει σε λειτουργία η ΑΑΔΕ από τον Σεπτέμβριο του 2021.
Η σύνδεση στην ψηφιακή πύλη myAADE γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet.

Σημείωση: Η ηλεκτρονική πύλη ‘myTaxisNet’ εξακολουθεί να λειτουργεί και μπορείτε να συνδεθείτε και μέσω αυτής στις εφαρμογές της πύλης ‘myAADE’.

Βήμα 1ο : Είσοδος στην εφαρμογή ‘Μητρώο & Επικοινωνία’

Για τη σύνδεση στην εφαρμογή ‘Μητρώο & Επικοινωνία’  πηγαίνουμε αρχικά στην κεντρική σελίδα της ΑΑΔΕ στη διεύθυνση www.aade.gr όπου εμφανίζεται η παρακάτω σελίδα (Εικόνα 1):

Εικόνα 1: Κεντρική σελίδα ΑΑΔΕ

Στη μαύρη μπάρα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας μπορούμε να εντοπίσουμε όλες τις εφαρμογές της ΑΑΔΕ που απευθύνονται σε Πολίτες και Επιχειρήσεις, ομαδοποιημένες αντίστοιχα.
Στο κάτω δεξιό τμήμα της σελίδας υπάρχει ένα πλαίσιο με τον τίτλο myAADE, στον οποίο αν κάνετε κλικ θα οδηγηθείτε στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας myAADE(Εικόνα 2). Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται οι κύριες επιλογές της υπηρεσίας myAADE, μια εκ των οποίων είναι και το ‘Μητρώο & Επικοινωνία’. Κάνοντας κλικ στο ‘Μητρώο & Επικοινωνία’ θα οδηγηθείτε στη σελίδα της εφαρμογής (Εικόνα 4).

aade2

Εικόνα 2: Κεντρική σελίδα πύλης myAADE

Μπορείτε να οδηγηθείτε στην ίδια σελίδα κάνοντας κλικ στο πλήκτρο ‘Μητρώο & Επικοινωνία’ της κεντρικής σελίδας της υπηρεσίας myAADE (Εικόνα 2).
Πριν την εμφάνιση της σελίδας της εφαρμογής θα σας ζητηθεί η σύνδεσή σας στην υπηρεσία πληκτρολογώντας τα διαπιστευτήρια (Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης) του TaxisNet. Εισάγετε τα διαπιστευτήρια της επιχείρησης αν συνδέεστε για λογαριασμό κάποιου νομικού προσώπου ή τα ατομικά σας αν συνδέστε ως φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση.

Σημείωση: Εάν διαθέτετε ατομική επιχείρηση, τα διαπιστευτήρια είναι κοινά για εσάς ως φυσικό πρόσωπο και για την επιχείρησή σας.

Για τη σύνδεση εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Παράθυρο σύνδεσης

Εισάγετε το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης στα αντίστοιχα πεδία και κάνετε κλικ στη ‘Σύνδεση’. Εφόσον η διαδικασία γίνει σωστά εμφανίζεται η σελίδα της εφαρμογής ‘Μητρώο & Επικοινωνία’ (Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Σελίδα εφαρμογής ‘Μητρώο & Επικοινωνία’

Βήμα 2ο : Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου

Μετά τη σύνδεση στην εφαρμογή  ‘Μητρώο & Επικοινωνία’ έχετε τη δυνατότητα να δείτε λεπτομέρειες για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή το προφίλ της επιχείρησης. Θα πρέπει να ελέγξετε αν τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να προβείτε σε τροποποιήσεις ,οι οποίες μπορούν να γίνουν από την ίδια εφαρμογή.
Από την εφαρμογή μπορούμε να εκτυπώσουμε τα Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα ή τα Στοιχεία Μητρώου – Φυσικού προσώπου για τα φυσικά πρόσωπα.
Εφόσον συνδεθείτε με τούς κωδικούς TaxisNet ενός νομικού προσώπου (επιχείρησης) η επιλογή ‘Στοιχεία Φυσικού Προσώπου’ δεν είναι ενεργή – έχει αχνό μπλε χρώμα και δεν μπορεί να επιλεχθεί (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Σελίδα εφαρμογής ‘Μητρώο & Επικοινωνία’ με σύνδεση κωδικών Νομικού προσώπου.

Διευκρίνιση: Στην εικόνα 4 είναι ταυτόχρονα ενεργές οι επιλογές ‘Στοιχεία Επιχείρησης’ και ‘Στοιχεία Φυσικού Προσώπου’, γιατί η σύνδεση πραγματοποιήθηκε με κωδικούς ατομικής επιχείρησης. Σε αυτή τη περίπτωση είναι δυνατή τόσο η εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης για την ατομική επιχείρηση όσο και των Στοιχείων Μητρώου – Φυσικού προσώπου για τον ιδιοκτήτη.

Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης

Η εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης είναι αυτή που μας δίνει γενικές πληροφορίες για την επιχείρηση (ημερομηνία έναρξης, Διεύθυνση, κατηγορία βιβλίων, υπαγωγή ΦΠΑ κ.λπ.) καθώς και τις δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.), για αυτό συχνά η εκτύπωση αναφέρεται ως ‘Εκτύπωση ενεργών ΚΑΔ’.
Για να δείτε τα ‘Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης’ κάντε κλικ στην επιλογή
ώστε να οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα (Εικόνα 6).

Η σελίδα Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σε τέσσερις (4) ενότητες:
1. Στοιχεία Επιχείρησης,
2. Δραστηριότητες Επιχείρησης,
3. Στοιχεία Εγκαταστάσεων εσωτερικού,
4. Στοιχεία Έδρας Αλλοδαπής.
Στην εκτύπωση θα φαίνονται μόνο οι ενότητες οι οποίες περιέχουν πληροφορίες.

Εικόνα 6: Σελίδα Στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης

Για να εκτυπώσετε – αποθηκεύσετε σε μορφή pdf τα Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης  κάντε κλικ στην επιλογή ‘Αναλυτική Έκδοση’. Ελέγξτε και ονομάστε το αρχείο βάσει των οδηγιών στις ενότητες ‘Μορφή – Έλεγχος αρχείου στοιχείων’ και  ‘Ονοματοδοσία Αρχείων’.

Εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου – Φυσικού Προσώπου

Η εκτύπωση Στοιχείων Μητρώου – Φυσικού Προσώπου είναι αυτή που μας δίνει λεπτομέρειες για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου (Ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, ΑΔΤ κ.λπ.) και ζητείται από την B2 Consultants τόσο για τη συμπλήρωση των στοιχείων των μετόχων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων όσο και για την προετοιμασία των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων.
Για να δείτε τα ‘Στοιχεία Φυσικού Προσώπου’ κάντε κλικ στην επιλογή
ώστε να οδηγηθείτε στην παρακάτω σελίδα (Εικόνα 7).

Η σελίδα Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών σε δύο (2) ενότητες:
1. Στοιχεία Φυσικού Προσώπου,
2. Σχέσεις Φυσικού Προσώπου.

Εικόνα 7: Σελίδα Στοιχείων Μητρώου – Φυσικού Προσώπου

Για να εκτυπώσετε – αποθηκεύσετε σε μορφή pdf τα Στοιχεία Μητρώου – Φυσικού Προσώπου  κάντε κλικ στην επιλογή ‘Έκδοση’. Ελέγξτε και ονομάστε το αρχείο βάσει των οδηγιών στις ενότητες ‘Μορφή – Έλεγχος αρχείου στοιχείων’ και  ‘Ονοματοδοσία Αρχείων’.

Μορφή – Έλεγχος αρχείου Στοιχείων Μητρώου

Το αρχείο στοιχείων μητρώου θα πρέπει να έχει την παρακάτω μορφή.
Θα πρέπει μετά την αποθήκευση να ελέγχετε τέσσερα (4) σημεία για την ορθότητά του:

  1. Την Επωνυμία/ Επώνυμο – Όνομα και ΑΦΜ, ώστε να είστε βέβαιοι ότι το αρχείο αφορά το προς εξέταση πρόσωπο (νομικό ή φυσικό),
  2. Τον Αριθμό Αποδεικτικού, ώστε να είναι εμφανής ο αριθμός,
  3. Την Ημερομηνία Έκδοσης, ώστε να είναι εμφανής η ημερομηνία έκδοσης του αρχείου και
  4. Την ύπαρξη του QR Code ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση των στοιχείων.

Ονοματοδοσία Αρχείου

Για την καλύτερη επικοινωνία με την B² Consultants και τον σύμβουλό σας, προτείνουμε να αποθηκεύσετε το αρχείο με το όνομα που χρησιμοποιούμε στην B² Consultants.
Δείτε παρακάτω σχετικές οδηγίες ανάλογα με την κατηγορία τους:

ΚατηγορίαΑρχείο Στοιχείων Μητρώου – Επιχείρησης
ΜορφήΈτος.Μήνας.Ημέρα[κενό]ΣΤΟΙΧΕΙΑ[κενό]ΜΗΤΡΩΟΥ[κενό][κενό]Επωνυμία
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ | Μορφή Μήνα: ΜΜ | Μορφή Ημέρας: ΗΗ

Σημαντικό: Η ημερομηνία αφορά την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου.

Παράδειγμα2023.08.22  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ – B2 CONSULTANTS

 

ΚατηγορίαΑρχείο Στοιχείων Μητρώου – Φυσικού Προσώπου
ΜορφήΈτος.Μήνας.Ημέρα[κενό]ΣΤΟΙΧΕΙΑ[κενό]ΦΠ[κενό][κενό]Ονοματεπώνυμο
ΕπεξηγήσειςΜορφή Έτους: ΕΕΕΕ | Μορφή Μήνα: ΜΜ | Μορφή Ημέρας: ΗΗ

Σημαντικό: Η ημερομηνία αφορά την ημερομηνία έκδοσης του αρχείου.

Παράδειγμα2023.08.22  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΠ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ