Πράσινη
Μετάβαση ΜμΕ

Είμαστε σίγουροι για τις υπηρεσίες μας!
Για αυτό σας προσφέρουμε
ΔΩΡΕΑΝ
τη σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σας σχεδίου.

Πράσινος
Μετασχηματισμός ΜμΕ

Δράση 1 (Καθεστώτα De Minimis ή ΓΑΚ)
De Minimis: έως 200.000 €<br />
ΓΑΚ: 200.001 € -1.000.000 €
De Minimis: έως 200.000 €
ΓΑΚ: 200.001 € -1.000.000 €

De Minimis: 40% - 50%<br />
ΓΑΚ: 25% - 50%
De Minimis: 40% - 50%
ΓΑΚ: 25% - 50%

Από 22/03/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
Από 22/03/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού

simataki3
mobile-eme-3

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

Εξοπλισμός (GREEN Δαπάνες)
Εξοπλισμός (GREEN Δαπάνες)

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας (μόνο De Minimis)
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας (μόνο De Minimis)

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μεταφορικά μέσα ηλεκτρικά (GREEN Δαπάνες)
Μεταφορικά μέσα ηλεκτρικά (GREEN Δαπάνες)

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (μόνο De Minimis)
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (μόνο De Minimis)

Έμμεσες δαπάνες (μόνο De Minimis)
Έμμεσες δαπάνες (μόνο De Minimis)

Πράσινη Παραγωγική
Επένδυση ΜμΕ

Δράση 2 (Καθεστώς De Minimis)
30.000 € - 200.000 €
30.000 € - 200.000 €

40% - 50%
40% - 50%

Από 22/03/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού
Από 22/03/2023 και μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού

simataki2
mobile-eme-prasini

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)

Εξοπλισμός (GREEN Δαπάνες)
Εξοπλισμός (GREEN Δαπάνες)

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μεταφορικά μέσα ηλεκτρικά (GREEN Δαπάνες)
Μεταφορικά μέσα ηλεκτρικά (GREEN Δαπάνες)

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων

Έμμεσες δαπάνες
Έμμεσες δαπάνες

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται άμεσα (FiFo) με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ μαζί μας
για να εξασφαλίσετε τη ΔΩΡΕΑΝ υποβολή

  Σας ενδιαφέρει;

  Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

  Email Option

  Phone Option

  Location Option
  Όροι Προσφοράς

  Η προσφορά περιλαμβάνει την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
  Προϋπόθεση αποτελεί η υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου, καθώς και η έγκαιρη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης.
  Σε περίπτωση μη έγκρισης δεν προβλέπεται αρχική αμοιβή και δεν υπάρχει ουδεμία χρέωση.

  This website stores cookies on your computer. Cookie Policy