Βεβαίωση Χρήσης Γης

Ενημερωθείτε για τη διαδικασία υποβολής αίτησης έκδοσης βεβαίωσης χρήσεων γης και εντοπίστε τα στοιχεία της αρμόδιας πολεοδομίας του ακινήτου σας.

Η χρήση γης προσδιορίζει την επιτρεπτή λειτουργική χρήση ενός χώρου και καθορίζει όρους και περιορισμούς ως προ τη δόμηση, την εκτέλεση έργων, την εγκατάσταση επαγγελματικών δραστηριοτήτων κλπ.

Οι χρήσεις γης καθορίζονται από το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 σε συνδυασμό με τα εκάστοτε θεσμοθετημένα πολεοδομικά σχέδια και ομαδοποιούνται σε 13 γενικές κατηγορίες οι οποίες είναι οι εξής:  αμιγής κατοικία,  γενική κατοικία, πολεοδομικό κέντρο, τουρισμός – αναψυχή, κοινωφελείς λειτουργίες, ελεύθεροι χώροι, παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης, χονδρεμπόριο, τεχνολογικό πάρκο, παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης, υποδομές κοινής ωφελείας, ειδικές χρήσεις και αγροτική χρήση. Οι γενικές αυτές κατηγορίες εξειδικεύονται σε 47 ειδικές κατηγορίες δραστηριοτήτων και τις υποδιαιρέσεις τους.

Παρόλο που μια κατηγορία μπορεί να οδηγεί σε μια εκτίμηση για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης, απαιτείται αναλυτικότερη διερεύνηση. Για παράδειγμα, στις περιοχές Αμιγούς Κατοικίας επιτρέπονται καταστήματα έως 150 τ.μ., μικρά καταλύματα έως 30 κλίνες, φούρνοι έως 150 τ.μ. κλπ. Μπορεί όμως να προβλέπεται η απαγόρευση σε κάποιες χρήσεις με σημειακό τρόπο ακόμα και σε τμήμα οικοδομικού τετραγώνου ή σε ορόφους κτιρίων.

Επιπλέον ο οικείος Δήμος μπορεί να καθορίσει τις χρήσεις γης στο πολεοδομικό τους σχέδιο και είναι ο αρμόδιος να ενημερώνει για αυτές κατόπιν σχετικού αιτήματος, εκδίδοντας βεβαίωση χρήσεων γης.

Γιατί χρειάζομαι τη βεβαίωση χρήσεων γης

Η βεβαίωση χρήσεων γης αποτελεί το πρωταρχικό στάδιο ελέγχου για την εγκατάσταση μιας επιχείρησης σε κάποιο ακίνητο και πρέπει να προηγείται πάντα της απόφασης μίσθωσης, αγοράς ή ανέγερσης στη συγκεκριμένη θέση.

Σε επιχορηγούμενες δράσεις ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, μπορεί να αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής για τη θέση στην οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί η νέα επιχείρηση.

Πως εκδίδω τη βεβαίωση χρήσεων γης

Για να εκδοθεί μια βεβαίωση χρήσεων γης θα πρέπει να υποβληθεί αίτημα από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του Δήμου όπου ανήκει το εξεταζόμενο ακίνητο. Βάσει της εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/61481/1475, για ακίνητο εντός σχεδίου αρκεί η αναφορά στην ακριβή διεύθυνση ή το Οικοδομικό Τετράγωνο (Ο.Τ.) και τις οδούς που το περικλείουν, ενώ για γήπεδο εκτός σχεδίου το αίτημα συνοδεύεται από απόσπασμα χάρτη υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό ο οποίος και θα φέρει την ευθύνη για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτηση έκδοσης βεβαίωσης χρήσεων γης, όπως για παράδειγμα έγγραφο ταυτοποίησης του αιτούντος (αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου κλπ). Για το λόγο αυτό προτείνουμε να ανατρέξετε στη σελίδα της αντίστοιχης Υ.ΔΟΜ.

Η αίτηση για την έκδοση βεβαίωσης χρήσεων γης μπορεί να γίνει:

α) δια ζώσης στο πρωτόκολλο της Υ.ΔΟΜ. του δήμου όπου ανήκει το εξεταζόμενο ακίνητο,

β) Ηλεκτρονικά, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Υ.ΔΟΜ. του δήμου όπου ανήκει το εξεταζόμενο ακίνητο (εφόσον υποστηρίζεται),

γ) Ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (e-Services) στην ιστοσελίδα του δήμου όπου ανήκει το εξεταζόμενο ακίνητο (εφόσον υποστηρίζεται).

Στις περιπτώσεις α και β, η αίτηση σας θα πρέπει να υποβληθεί με χρήση της πρότυπης αίτησης της αντίστοιχης Υ.ΔΟΜ. Σε περίπτωση μη ύπαρξης, χρησιμοποιείστε την αίτηση που μπορείτε να βρείτε στα σχετικά έντυπα στο τέλος της παρούσας ιστοσελίδας.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, συμπληρώστε το σύνολο των στοιχείων του αιτούντος (δημογραφικά και επικοινωνίας) και προσδιορίστε τη χρήση για την οποία ενδιαφέρεστε. Για παράδειγμα:

– εγκατάσταση γραφείων Ναυτιλιακής Εταιρείας Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.),

– εγκατάσταση γραφείων επιχείρησης εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό,

– Εγκατάσταση μη κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος (Ε.Ε.Δ.Δ.) δυναμικότητας έως 20 κλίνες,

– Εγκατάσταση κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος δυναμικότητας έως 100 κλίνες και κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων.

Τέλος, προτείνουμε τη ψηφιακή βεβαίωση της αίτησης μέσω της πύλης gov.gr η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ.

Στη περίπτωση γ θα πρέπει να συνδεθείτε στην υπηρεσίας e-Services μέσω των προσωπικών σας κωδικών TaxisNET.

Σημαντική σημείωση: Στη B² Consultants με σκοπό να διευκολύνουμε τη διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης χρήσεων γης, ομαδοποιήσαμε ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα τις Υ.ΔΟΜ. των Δήμων της χώρας και καταγράψαμε τα στοιχεία τους.

Στα στοιχεία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Δήμου, της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου – ή της Υπηρεσίας Δόμησης που εξυπηρετεί το Δήμο σε περίπτωση που η διαδικασία έχει ανατεθεί σε άλλο Δήμο – και τα στοιχεία επικοινωνίας του προϊστάμενου της Υ.ΔΟΜ.

Επιπλέον μπορείτε να δείτε αν η συγκεκριμένη Υ.ΔΟΜ. υποστηρίζει την υποβολή της αίτησης έκδοσης βεβαίωσης χρήσεων γης μέσω eServices και να ενημερωθείτε για το σύνδεσμο σύνδεσης ή μέσω email και να ενημερωθείτε για την ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής αλλά και να κατεβάσετε την πρότυπη αίτηση εφόσον υπάρχει.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης πρότυπης αίτησης στην Υ.ΔΟΜ. που σας ενδιαφέρει, χρησιμοποιείστε το αρχείο με τίτλο ‘ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ’  στην ενότητα σχετικά έντυπα.

Δείτε τα στοιχεία της Υ.ΔΟΜ. του Δήμου που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας παρακάτω την αντίστοιχη Περιφέρεια και στη συνέχεια την Περιφερειακή Ενότητα.

loader-icon
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), 10552, Αθήνα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.cityofathens.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σωκράτους 57, 10431, Αθήνα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.cityofathens.gr/who/tmima-oron-domisis/
Τηλέφωνο:2105205003 - 2105205035
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Πορίκος Σωτήριος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://eservices.cityofathens.gr/
(Επιλέξτε Τμήμα Όρων Δόμησης)

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon -
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 17237, Υμηττός
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dafni-ymittos.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σωκράτους 57, 10431, Αθήνα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.cityofathens.gr/who/tmima-oron-domisis/
Τηλέφωνο:2105205003 - 2105205035
Παρατηρήσεις: Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Πορίκος Σωτήριος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://eservices.cityofathens.gr/
(Επιλέξτε Τμήμα Όρων Δόμησης)

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon -
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Καραολή & Δημητρίου 36-44, 16233, Βύρωνας
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosbyrona.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σωκράτους 57, 10431, Αθήνα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.cityofathens.gr/who/tmima-oron-domisis/
Τηλέφωνο:2105205003 - 2105205035
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Πορίκος Σωτήριος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://eservices.cityofathens.gr/
(Επιλέξτε Τμήμα Όρων Δόμησης)

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon -
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Βρυούλων & Κλαζομενών, 16121
Ιστοσελίδα Δήμου:www.kaisariani.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σωκράτους 57, 10431, Αθήνα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.cityofathens.gr/who/tmima-oron-domisis/
Τηλέφωνο:2105205003 - 2105205035
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Πορίκος Σωτήριος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://eservices.cityofathens.gr
(Επιλέξτε Τμήμα Όρων Δόμησης)

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon -
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Γεωργίου Ζωγράφου 7, 15772, Ζωγράφου
Ιστοσελίδα Δήμου:www.zografou.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Γεωργίου Ζωγράφου 7, 15772, Ζωγράφου
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Ζουροπούλου Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132024133

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@zografou.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Σοφ. Βενιζέλου 122 & Πρωτόπαπα, 16342, Ηλιούπολη
Ιστοσελίδα Δήμου:www.ilioupoli.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σοφ. Βενιζέλου 122 & Πρωτόπαπα, 16342,Ηλιούπολη
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Καλαβρυτινού Θάλεια
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2109970081

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon domisi@ilioupoli.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφόρος Δεκελείας 97, 14341, Νέα Φιλαδέλφεια
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosfx.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων,14343,Νέα Χαλκηδόνα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.dimosfx.gr/domhsh-poleodomia/
Τηλέφωνο: 2102518815 εσωτ.103
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon tm_poleodomias@dimosfx.gr
Ύπαρξη πρότυπης βεβαίωσης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους, 11146, Γαλάτσι
Ιστοσελίδα Δήμου:www.galatsi.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Λεωφόρος Ηρακλείου 139, 14231, Ν.Ιωνία
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.neaionia.gr/organotiki-domi-toy-dimoy/dieythynsi-ypiresion-domisis
Τηλέφωνο:2131617159 - 2131617157
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Αναστασίου Έλλη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2131617154

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@neaionia.gr
Ύπαρξη πρότυπης βεβαίωσης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφόρος Μεσογείων 415-417, 15343, Αγ. Παρασκευή
Ιστοσελίδα Δήμου:www.agiaparaskevi.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Λεωφόρος Μεσογείων 372, 15343, Αγ. Παρασκευή
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2106084256 - 2106016388
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@agiaparaskevi.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Δημ. Βερνάρδου 23, 15235, Βριλήσσια
Ιστοσελίδα Δήμου:www.vrilissia.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Λεωφόρος Μεσογείων 372, 15343, Αγ. Παρασκευή
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2106084256 - 2106016388
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@agiaparaskevi.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου, 15234
Ιστοσελίδα Δήμου:www.chalandri.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Λεωφόρος Μεσογείων 372, 15343, Αγ. Παρασκευή
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2106084256 - 2106016388
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@agiaparaskevi.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Καλαμβόκη 2α, 15127, Μελίσσια
Ιστοσελίδα Δήμου:www.penteli.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Λεωφόρος Μεσογείων 372, 15343, Αγ. Παρασκευή
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2106084256 - 2106016388
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon mainprotocol@penteli.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Ιστοσελίδα Δήμου:www.maroussi.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα, 15124, Μαρούσι
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.maroussi.gr/dimos/ypiresies-dieythynseis/diefthynsi-ypiresias-domisis/
Τηλέφωνο:2107490145
Παρατηρήσεις: -

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@maroussi.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, 14234, Νέας Ιωνία
Ιστοσελίδα Δήμου:www.neaionia.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Λεωφόρος Ηρακλείου 139, 14231, Ν.Ιωνία
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.neaionia.gr/organotiki-domi-toy-dimoy/dieythynsi-ypiresion-domisis
Τηλέφωνο:2131617159 - 2131617157
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Αναστασίου Έλλη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131617154

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:iconydom@neaionia.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Στ. Καραγιώργη 2 & Μαρ. Αντύπα, 14121
Ιστοσελίδα Δήμου:www.iraklio.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Λεωφόρος Ηρακλείου 139, 14231, Ν.Ιωνία
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.neaionia.gr/organotiki-domi-toy-dimoy/dieythynsi-ypiresion-domisis/
Τηλέφωνο:2131617159 - 2131617157
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Αναστασίου Έλλη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131617154

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:iconydom@neaionia.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:I. Ράλλη και Δημαρχείου 1, 14452, Μεταμόρφωση
Ιστοσελίδα Δήμου:www.metamorfossi.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Λεωφόρος Ηρακλείου 139, 14231, Ν.Ιωνία
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.neaionia.gr/organotiki-domi-toy-dimoy/dieythynsi-ypiresion-domisis
Τηλέφωνο:2131617159 - 2131617157
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Αναστασίου Έλλη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131617154

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:iconydom@neaionia.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Eλευθερίου Βενιζέλου 15Α & Ρήγα Φεραίου 9, 15121, Πεύκη
Ιστοσελίδα Δήμου:www.likovrisipefki.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Λεωφόρος Ηρακλείου 139, 14231, Ν.Ιωνία
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.neaionia.gr/organotiki-domi-toy-dimoy/dieythynsi-ypiresion-domisis
Τηλέφωνο:2131617159 - 2131617157
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Αναστασίου Έλλη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131617154

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:iconydom@neaionia.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Διονύσου & Μυρσίνης 2, 14562, Κηφισιά
Ιστοσελίδα Δήμου:www.kifissia.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.kifissia.gr/el/content/ipiresia-domisis
Τηλέφωνο:2132007172
Παρατηρήσεις: -

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Θεόδωρος Μινέσχος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2132007167

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:www.kifissia.gr/sadk/

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon -
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dpapxol.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αναστάσεως 90, 15669, Παπάγου
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ydom.dpapxol.gov.gr/
Τηλέφωνο:2132027166
Παρατηρήσεις: -

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Αντωνοπούλου Ξανθή
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2132027112

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@dpapxol.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Μαραθωνοδρόμου 95, 15452, Ψυχικό
Ιστοσελίδα Δήμου:www.philothei-psychiko.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Τερτσέτη 44, 15451, Ν. Ψυχικό
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132014661 - 2132014662
Παρατηρήσεις: -

 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomphps@0177.syzefxis.gov.gr 
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αγίου Δημητρίου 55, 17343, Άγιος Δημήτριος
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dad.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αργυρουπόλεως 94-96, 16451
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.elliniko-argyroupoli.gr/cat-process/poleodomia/
Τηλέφωνο:2131600112 - 2131600149
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Βασιλειάδης Νικόλαος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131600163

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αριστοτέλους 53, 17455, Άλιμος
Ιστοσελίδα Δήμου:www.alimos.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αριστοτέλους 53, Δημαρχείο Αλίμου (2ος όροφος)
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.alimos.gov.gr/ipiresies/diefthinsi-texnikon-ipiresion/tmima-poleodomias/
Τηλέφωνο:2132100770 -  2132008114
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Παπαδομανωλάκης Παντελής
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protocol@alimos.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.glyfada.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Άλσους 15, 16675 Γλυφάδα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132025273 - 2132025275
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@glyfada.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λ. Κύπρου 68, 16452
Ιστοσελίδα Δήμου:www.elliniko-argyroupoli.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αργυρουπόλεως 94-96, 16451
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.elliniko-argyroupoli.gr/cat-process/poleodomia/
Τηλέφωνο:2131600112 - 2131600149
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Βασιλειάδης Νικόλαος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131600163

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ματζαγριωτάκη 76, 17676, Καλλιθέα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.kallithea.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Ελ. Βενιζέλου 156, 17675 (6oς όροφος)
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2131624100
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://kallithea.otaplus.gr/sadk/

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon -
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Κοραή Αδαμάντιου 36 & Αγίου Γερασίμου, 18345, Μοσχάτο
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosmoschatou-tavrou.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κοραή Αδαμάντιου 36 & Αγίου Γερασίμου, 18345, Μοσχάτο
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon xypeteon@otenet.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφόρος Συγγρού 193 – 195, 17121, Ν. Σμύρνη
Ιστοσελίδα Δήμου:www.neasmyrni.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αργυρουπόλεως 94-96, 16451
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.elliniko-argyroupoli.gr/cat-process/poleodomia/
Τηλέφωνο:2131600112 - 2131600149
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Βασιλειάδης Νικόλαος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131600163

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, 17562, Παλαιό Φάληρο
Ιστοσελίδα Δήμου:www.palaiofaliro.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αργυρουπόλεως 94-96, 16451
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.elliniko-argyroupoli.gr/cat-process/poleodomia/
Τηλέφωνο:2131600112 - 2131600149
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Βασιλειάδης Νικόλαος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2131600163

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@elliniko-argyroupoli.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αριστομένους 8, 12351, Αγία Βαρβάρα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.agiavarvara.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Σέργη Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2132019355

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protocol@agiavarvara.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφόρος Δημοκρατίας 61, 13561, Άγιοι Ανάργυροι
Ιστοσελίδα Δήμου:www.agan.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μιλτιάδου 4 - Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (Δαβάκη), 12210, Αιγάλεω
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2132100706
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Σταυροπούλου Γιολάντα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2132023609

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@egaleo.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ιερά Οδός 364 & Κάλβου Ανδρέα, 12243, Αιγάλεω Αττικής
Ιστοσελίδα Δήμου:www.aigaleo.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μιλτιάδου 4 - Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (Δαβάκη), 12210, Αιγάλεω
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2132100706
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@egaleo.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Κάλχου 48-50, 13122, Ίλιον
Ιστοσελίδα Δήμου:www.ilion.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μιλτιάδου 4 - Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (Δαβάκη), 12210, Αιγάλεω
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2132100706
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@egaleo.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Δημοκρατίας 1, 12134
Ιστοσελίδα Δήμου:www.peristeri.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Χρονοπούλου Χρυσούλα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2105701583

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://aitiseis.peristeri.gr/sadp/

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon -
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Κώστα Βάρναλη 76 – 78, 13232, Πετρούπολη
Ιστοσελίδα Δήμου:www.petroupoli.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μιλτιάδου 4 - Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (Δαβάκη), 12210, Αιγάλεω
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2132100706
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Τολιοπούλου Αικατερίνη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2132024464

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@egaleo.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Στρ. Καραϊσκάκη 138 &, Επαύλεως, 12461, Χαϊδάρι
Ιστοσελίδα Δήμου:www.haidari.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μιλτιάδου 4 - Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου (Δαβάκη), 12210, Αιγάλεω
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.haidari.gr/ypiresies/tmima-domisis/
Τηλέφωνο: 2132100706
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Μαρία Συλάκου
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2132047205

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@egaleo.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ελ. Βενιζέλου 200, 18756, Κερατσίνι
Ιστοσελίδα Δήμου:www.keratsini-drapetsona.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αγων. Πολυτεχνείου & Γ. Καραϊσκάκη, 18648, Δραπετσώνα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.keratsini-drapetsona.gr/index.php/keratsini-drapetsona-municipality-transparency-gr/ypiresia-domisis
Τηλέφωνο: 2132004050 - 2132004057
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ilisafakis@keratsini.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Γρηγορίου Λαμπράκη 240, 18122, Κορυδαλλός
Ιστοσελίδα Δήμου:www.korydallos.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αγ. Ι. Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, 18450, Νίκαια
Ιστοσελίδα Δήμου:www.nikaia-rentis.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μπιχάκη 8, 18233, Ρέντης
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.nikaia-rentis.gov.gr/υπηρεσία-δόμησης/
Τηλέφωνο: 2132123501 - 2132123511
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon dpoleodomia@nikaia-rentis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Δραγάτση Ιάκωβου 12, Τερψιθέα, 18535, Πειραιάς
Ιστοσελίδα Δήμου:www.piraeus.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφ. Δημοκρατίας 28, 18863
Ιστοσελίδα Δήμου:www.perama.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Μεγαλοχώρι Αγκιστρίου, 18010
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosagistriou.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Οινώνης 3, 18010
Ιστοσελίδα Δήμου:www.aegina.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Χώρα Κυθήρων, 80100
Ιστοσελίδα Δήμου: -

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πόρος, 18020
Ιστοσελίδα Δήμου:www.poros.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Καραμάνου 7, 18020
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2298024444
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@poros.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Κ. Καραμανλή & Αμμοχώστου 1, 18900, Σαλαμίνα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.salamina.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αγ. Βαρβάρας 4-6, 18900, Παλούκια
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.salamina.gr/ο-δημοσ/υπηρεσίες-δ-νσεις/δ-νση-πολεοδομίας/
Τηλέφωνο:2132122701
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon urban@salamina.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Δήμος Σπετσών, 18050, Σπέτσες
Ιστοσελίδα Δήμου:www.spetses.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Γαλατάς Αττικής, 18020
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimostroizinias-methanon.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ύδρα,18040
Ιστοσελίδα Δήμου:www.ydra.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Θηβών 78, 18541, 3ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132123651
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132123606

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon oik_adeies@piraeus.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Φιλαδέλφειας 87, 13671, Αχαρνές
Ιστοσελίδα Δήμου:www.acharnes.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα - 13673 & Μπόσδα (Δημαρχείο Αχαρνών)
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132072476
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon info@acharnes.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18, 16673, Βούλα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.vvv.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Βασιλέως Κωνσταντίνου 25,16672, Βάρη, Πρώην Δημαρχείο Βάρης
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.vvv.gov.gr/environment-and-planning/ipiresia-domisis-2
Τηλέφωνο:2132030457
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Παναγιώτα Ηλιοπούλου
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132030401

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@vvv.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφόρος Μαραθώνος 29 & Διάκου Αθανασίου, 14565, Άγιος Στέφανος
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dionysos.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Γρηγορίου Λαμπράκη 19, 14572, Δροσιά
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132140118
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2132140114

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia1@dionysos.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Βασιλέως Κωνσταντίνου 47, 19441, Κορωπί
Ιστοσελίδα Δήμου:www.koropi.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αττικής 77, 19400
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.koropi.gr/δομή-δήμου/
Τηλέφωνο:2132000768 - 2132000769


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@koropi.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Κουντουριώτου 1, 19500, Λαύριο
Ιστοσελίδα Δήμου:www.lavreotiki.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Βασ. Φρειδερίκης 6, 19001, Κερατέα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2299066407 - 2299066461
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom_grammateia@lavreotiki.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Οινόης 6, 19007, Μαραθώνας
Ιστοσελίδα Δήμου:www.marathon.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Λεωφόρος Γραμματικού 15, 19007, Κοινοτικό Κατάστημα Γραμματικού
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2294061200
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon info@marathon.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλ. Δημοσθένους – Σωτηρίου 1, 19003, Μαρκόπουλο
Ιστοσελίδα Δήμου:www.markopoulo.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Παπαδημητρίου 33 (Ισόγειο), 19003, Μαρκόπουλο
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Δασκαλάκη Αριστέα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2299020051 (εσωτ.251)

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom.grammateia@markopoulo.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Καραολή και Δημητρίου 38Α, 19002, Παιανία
Ιστοσελίδα Δήμου:www.paiania.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Καραολή και Δημητρίου 38Α, 19002, Παιανία
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ty@peania.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας
Ιστοσελίδα Δήμου:www.pallini.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Φειδιππίδου 22, 15351, Παλλήνη
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.pallini.gr/pages/texniki
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Κουμπλή Αικατερίνη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2106662078

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@0156.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αραφηνίδων Αλών 12, 19009, Ραφήνα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.rafina-pikermi.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Λεωφόρος Μαραθώνος 34 & Ολυμπιονικός 4
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2106039550
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: https://aitiseis.rafina-pikermi.gr/radk/

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon yp.dom.rafpik@4059.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, 19010, Καλύβια Θορικού
Ιστοσελίδα Δήμου:www.saronikoscity.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Παπαδημητρίου 33 (Ισόγειο), 19003, Μαρκόπουλο
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Δασκαλάκη Αριστέα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2299020051 (εσωτ.251)

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom.grammateia@markopoulo.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα, 19004, Σπάτα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.spata-artemis.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα, 19004, Σπάτα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132007320 - 2132007322
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon info@spata-artemis.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λ.Χαλκουτσίου 50, 19015, Σκάλα Ωρωπού
Ιστοσελίδα Δήμου:www.oropos.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Κυριαζή 7, 19014, Καπανδρίτι, Κοινοτικό Κατάστημα, 1ος Όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.oropos.gov.gr/ypiresia-domisis-poleodomia
Τηλέφωνο:2295052295 - 2295053005
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: εσωτερικό 101

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomoropou@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Χατζηδάκη & Δήμητρος, 19200, Ελευσίνα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.elefsina.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Ερμού & Αθηνάς 1, 19200
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2131601153 - 2131601115
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon gr.poleodomia@1820.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Στρατηγού Νικολάου Ροκα 45, 19600, Μάνδρα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.mandras-eidyllias.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Ερμού & Αθηνάς 1, 19200
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2131601153 - 2131601115
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon gr.poleodomia@1820.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Χρ. Μωραίτου & Γ. Μαυρουκάκη, 19100
Ιστοσελίδα Δήμου:www.megara.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Συλημβρίας & 28ης Οκτωβρίου, 19100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.megara.gr/portal/index.php/mainmenu-diarthrosi-dimou/ypiresies-dimou/38-article-dieythinsi-4
Τηλέφωνο:2296081016
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Κεφαλόπουλος Παναγιώτης
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2296081042

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon gramateiadty@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Ηρώων 1, 13341, Άνω Λιόσια
Ιστοσελίδα Δήμου:www.fyli.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Ηρώων 1, 13341, Άνω Λιόσια
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleod@fyli.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφ. Δημοκρατίας 141, 19300, Ασπρόπυργος
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosaspropyrgou.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Λ. Δημοκρατιας 18, 19300, Ασπρόπυργος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2132006414 - 2132006428
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protokollo.a@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 47132, Άρτα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.arta.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 47132, Άρτα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2681362156 - 2681362153
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Τζαρή Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2681362152

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@arta.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Άνω Καλεντίνη, 47044
Ιστοσελίδα Δήμου:www.gkaraiskakis.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 47132, Άρτα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2681362156 - 2681362153
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Τζαρή Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2681362152

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@arta.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Βουργαρέλι, 47045
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dhmosktzoumerkwn.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 47132, Άρτα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2681362156 - 2681362153
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Τζαρή Κωνσταντίνα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2681362152

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@arta.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Πέτα, 47200
Ιστοσελίδα Δήμου:www.nskoufas.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Κομπότι, 47040
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Κωστή Ελένη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2681360325

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon kosti@nskoufas.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Σουλίου 3, 46100, Ηγουμενίτσα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.igoumenitsa.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σουλίου 3, 46100, Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (3ος Όροφος )
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2665361251
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Μαρία Κούρτη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2665361238

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ty@igoumenitsa.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Παραμυθία, 46200
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimossouliou.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κωνσταντίνου Καραμανλή 179, 46200, Παραμυθιά Θεσπρωτίας
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.dimossouliou.gov.gr/service/dimarchos/diefthynsi-technikon-ypiresion-perivallontos-poleodomias/tmima-poleodomias/
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Μπουσταντζή Αντιγόνη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2666360131

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon info@paramythia.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ελ. Βενιζέλου 8, 46300, Φιλιάτες
Ιστοσελίδα Δήμου:www.filiates.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σουλίου 3, 46100, Δημαρχιακό Μέγαρο Ηγουμενίτσας (3ος Όροφος)
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2665361251
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Μαρία Κούρτη
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2665361238

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ty@igoumenitsa.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πράμαντα, 4400
Ιστοσελίδα Δήμου:www.voreiatzoumerka.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, 45511
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ioannina.gr/διεύθυνση-περιβάλλοντος-και-πολεοδο/
Τηλέφωνο: 2651361820 - 2651361822
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Μπαμπασίκας Θεόδωρος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2651361814

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomioanninon@ioannina.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500, Ιωάννινα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dodoni.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500, Ιωάννινα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2654360136
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protokolo@1239.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ασπράγγελοι, 44007
Ιστοσελίδα Δήμου:www.zagori.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, 45511
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ioannina.gr/διεύθυνση-περιβάλλοντος-και-πολεοδο/
Τηλέφωνο: 2651361820 - 2651361822
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Μπαμπασίκας Θεόδωρος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2651361814

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomioanninon@ioannina.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφ. Πασσαρώνος 1, 45500, Ελεούσα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.zitsa.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, 45511
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ioannina.gr/διεύθυνση-περιβάλλοντος-και-πολεοδο/
Τηλέφωνο: 2651361820 - 2651361822
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Μπαμπασίκας Θεόδωρος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2651361814

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomioanninon@ioannina.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Α. Παπανδρέου 5, 45221, Ιωάννινα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.ioannina.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, 45511
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ioannina.gr/διεύθυνση-περιβάλλοντος-και-πολεοδο/
Τηλέφωνο: 2651361820 - 2651361822
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Μπαμπασίκας Θεόδωρος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2651361814

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomioanninon@ioannina.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Κων/ου Καραμανλή 1, 44100, Κόνιτσα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.konitsa.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, 45512
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ioannina.gr/διεύθυνση-περιβάλλοντος-και-πολεοδο/
Τηλέφωνο: 2651361820 - 2651361822
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Μπαμπασίκας Θεόδωρος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2651361814

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomioanninon@ioannina.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ν. Χ. Αβέρωφ 2, 44200, Μέτσοβο
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosmetsovou.gr


 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, 45512
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ioannina.gr/διεύθυνση-περιβάλλοντος-και-πολεοδο/
Τηλέφωνο: 2651361820 - 2651361822
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Μπαμπασίκας Θεόδωρος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2651361814

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomioanninon@ioannina.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Δολιανά, 44004
Ιστοσελίδα Δήμου:www.pogoni.gr


 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Κατσικάς Ιωαννίνων, Κεντρική πλατεία, 45512
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.ioannina.gr/διεύθυνση-περιβάλλοντος-και-πολεοδο/
Τηλέφωνο: 2651361820 - 2651361822
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Μπαμπασίκας Θεόδωρος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2651361814

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomioanninon@ioannina.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Γεννηματά, 48200, Φιλιππιάδα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimoszirou.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Γεννηματά, 48200, Φιλιππιάδα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2683360617
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon info@dimoszirou.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αχέροντος 29, 48062, Καναλλάκι Πρέβεζας
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimospargas.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πανδοσία 2, 48062, Καναλλάκι
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2684360355 - 2684360359
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Μήτρου Ιωάννης
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2684360358

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom.pargas@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100, Πρέβεζα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosprevezas.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μπάλκου 1, Πνευματικό Κέντρο Πρέβεζας, 1ος όροφος
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: 2682022374
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Τζίμα Γεωργία
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2682029987

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon tzima_g@1485.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Ελευθερίας 1, 51100, Γρεβενά
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosgrevenon.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Διοικητήριο, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, 51100, Γρεβενά
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@dimosgrevenon.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Δεσκάτη, 51200
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimos-deskatis.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Διοικητήριο, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη, 51100, Γρεβενά
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@dimosgrevenon.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, 52100, Καστοριά
Ιστοσελίδα Δήμου:www.kastoria.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μεγ. Αλεξάνδρου & Διοικητηρίου 1, 52100, Καστοριά
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2467350316 - 2467350314
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Φραντζή Χρυσή
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2467350316

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom.kastor@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Νεστόριο, 52051
Ιστοσελίδα Δήμου:www.nestorio.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μεγ. Αλεξάνδρου & Διοικητηρίου 1, 52100, Καστοριά
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2467350316 - 2467350314
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Φραντζή Χρυσή
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2467350316

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom.kastor@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου: Διοικητηρίου 35, 52200, Άργος Ορεστικό
Ιστοσελίδα Δήμου:www.argosorestiko.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Μεγ. Αλεξάνδρου & Διοικητηρίου 1, 52100, Καστοριά
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2467350316 - 2467350314
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Φραντζή Χρυσή
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2467350316

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom.kastor@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου: Πλατεία Τσιστοπούλου 5, 50300, Σιάτιστα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.voio.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Τσιστοπούλου 5, 50300, Σιάτιστα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomiavoeou@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου: 25ης Μαρτίου 15, 50200, Πτολεμαΐδα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.eordaia.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):1ο χλμ. Πτολεμαϊδας- Ασβεστόπετρας (πρώην στρατόπεδο Καπετάν Φούφα), 50200
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon epapadopoulou@ptolemaida.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Νίκης 1, 50131, Κοζάνη
Ιστοσελίδα Δήμου:www.cityofkozani.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Παύλου Χαρίση 4-6, 50132, Κοζάνη
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.cityofkozani.gov.gr/dieuthynse-poleodomikou-schediasmou-epharmogon-kai-yperesia-domeses
Τηλέφωνο:2461355100 - 2461355136
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@kozanh.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Βελβεντός Κοζάνης, 50400
Ιστοσελίδα Δήμου: -

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Παύλου Χαρίση 4-6, 50132, Κοζάνη
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.cityofkozani.gov.gr/dieuthynse-poleodomikou-schediasmou-epharmogon-kai-yperesia-domeses
Τηλέφωνο:2461355100 - 2461355136
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@kozanh.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Γρ. Νικολαΐδη 2, 53200, Αμύνταιο
Ιστοσελίδα Δήμου:www.amyntaio.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πτολεμαία 1 & Διοικητήριο, 53100, Φλώρινα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomflorinas@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου: Λαιμός Φλώρινας, 53150
Ιστοσελίδα Δήμου:www.prespes.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πτολεμαία 1 & Διοικητήριο, 53100, Φλώρινα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomflorinas@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου: Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, 53100, Φλώρινα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.cityoflorina.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πτολεμαία 1 & Διοικητήριο, 53100, Φλώρινα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomflorinas@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Διονυσίου Σολωμού 1, 29100
Ιστοσελίδα Δήμου:www.zakynthos.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Βανάτο, 29100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Μαυρία Αγγελική
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2695360932

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydomzakynthou@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Σπύρου Ράζου 138, 28300, Ιθάκη
Ιστοσελίδα Δήμου:www.ithaki.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Παναγή Βαλλιάνου Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας, 28100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.corfu.gr/ypiresies/d-nsh-periballontos-poleodomias/
Τηλέφωνο:2671023484 - 2671360519
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2671360521

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@argostoli.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο, 49100
Ιστοσελίδα Δήμου:www.corfu.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Κτίριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 49100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.corfu.gr/ypiresies/d-nsh-periballontos-poleodomias/
Τηλέφωνο: 2661362271 - 2661362272
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon gram_poleodomias@corfu.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Παξοί, Γάιος, 49082, Κέρκυρας
Ιστοσελίδα Δήμου:www.paxi.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Κτίριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, 49100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.corfu.gr/ypiresies/d-nsh-periballontos-poleodomias/
Τηλέφωνο: 2661362271 - 2661362272
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon gram_poleodomias@corfu.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Βαλλιάνου, 28100, Αργοστόλι
Ιστοσελίδα Δήμου:www.kefallonia.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Παναγή Βαλλιάνου Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας, 28100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.kefallonia.gov.gr/pages/gr/ypiresies/ypiresies-perivallontos-ke-piotitas-zois/dieythynsi-domisis.php
Τηλέφωνο:2671023484 - 2671360519
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2671360521

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@argostoli.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Τζεβελέκη Αντωνίου & Υποσμηναγού Κατωπόδη, Διοικητήριο, 31100, Λευκάδα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.lefkada.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Τζεβελέκη Αντωνίου & Υποσμηναγού Κατωπόδη, Διοικητήριο, 31100, Λευκάδα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.lefkada.gov.gr/diefthynsi-poleodomias-kai-perivallontos/
Τηλέφωνο: 2645360595 - 2645360596
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protocol@lefkada.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Κατωμέρι Μεγανησίου, 31083, Λευκάδα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.meganisi.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Τζεβελέκη Αντωνίου & Υποσμηναγού Κατωπόδη, Διοικητήριο, 31100, Λευκάδα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.lefkada.gov.gr/diefthynsi-poleodomias-kai-perivallontos/
Τηλέφωνο: 2645360595 - 2645360596
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protocol@lefkada.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Χαρ. Τρικούπη 10, 30131, Αγρίνιο
Ιστοσελίδα Δήμου:www.agrinio.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, 30131, Αγρίνιο
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.agrinio.gov.gr/agrinionews/main_page.php?id=ΤΜΗΜΑ%20ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ%20ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/
Τηλέφωνο:2641363509
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Φώτιος Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2641363551

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@agrinio.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Εμμανουήλ Δεληγιώρη, 30002, Παραλία Βόνιτσας Αιτ/νίας
Ιστοσελίδα Δήμου:www.aktiovonitsa.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σταυροπούλου 31, 30200, Μεσολόγγι
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Κόντοβα Λαμπρινή
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2631363310

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydommes@2607.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Γεωργίου Στρατού 5, 30500, Αμφιλοχία
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosamfilochias.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2642361106 - 2642361120
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Χούτας Χρήστος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2642361120

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon polamf@aitnia.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Θέρμος, 30008
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimos-thermou.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Εθν.Οδού & Δημάρχου Τσιτσιμελή 2, 30131, Αγρίνιο
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): www.agrinio.gov.gr/agrinionews/main_page.php?id=ΤΜΗΜΑ%20ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ%20ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/
Τηλέφωνο:2641363509
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Φώτιος Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2641363551

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydom@agrinio.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Σταυροπούλου 31, 30200, Μεσολόγγι
Ιστοσελίδα Δήμου:www.messolonghi.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σταυροπούλου 31, 30200, Μεσολόγγι
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Κόντοβα Λαμπρινή
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2631363310

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydommes@2607.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Ιλ.Τζαβέλλα 37, 30300, Ναύπακτος
Ιστοσελίδα Δήμου:www.nafpaktos.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Εθνική Οδός Αντιρρίου-Ιωαννίνων, 300200, Αντίρριο Αιτωλοακαρνανίας
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2634360430
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Λαουρδέκης Αθανάσιος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2634361216

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protokollo@nafpaktos.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αστακός, 30006
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosxiromerou.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σταυροπούλου 31, 30200, Μεσολόγγι
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Κόντοβα Λαμπρινή
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2631363310

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon ydommes@2607.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Α. Λόντου 34, 25100
Ιστοσελίδα Δήμου:www.aigialeia.eu

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Ρήγα Φεραίου 78, 25100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2691362100
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Στεφανίδης Χαράλαμπος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2691362111

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon domisi@aigialeia.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Σώσου Ταυρομενέως 50, 25200, Κάτω Αχαϊα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.ddachaias.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Σώσου Ταυρομενέως 50, 25200, Κάτω Αχαϊα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο: -
Παρατηρήσεις: -


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Έφη Σπυροπούλου
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2693361118

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protokollo@ddachaiaw.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Επαρχιακή οδός Πάτρας – Καλαβρύτων, 25008, Χαλανδρίτσα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.erymanthou.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Γεωργίου Α, 26221, Πάτρα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2613610260 - 2613610261
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Βασίλης Σταμόπουλος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://ehelp.e-patras.gr/el/request-categories-info

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protodp@patras.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλατεία Πετμεζαίων, 25001, Καλάβρυτα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.kalavrita.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Ρήγα Φεραίου 78, 25100
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2691362100
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Στεφανίδης Χαράλαμπος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου:2691362111

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon domisi@aigialeia.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Μαίζωνος 108, 26221
Ιστοσελίδα Δήμου:www.e-patras.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Πλατεία Γεωργίου Α, 26221, Πάτρα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2613610260 - 2613610261
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ:Βασίλης Σταμόπουλος
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης:https://ehelp.e-patras.gr/el/request-categories-info

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon protodp@patras.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
loader-icon
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πολυτεχνείου 2, 27053, Λεχαινά
Ιστοσελίδα Δήμου:www.andravida-killini.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Καλαβρύτων 9, 27200, Αμαλιάδα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.dimosilidas.gr/index.php/organismos-esoterikis-ipiresias/domi-diarthrosi
Τηλέφωνο:2622361105 - 2622361101
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@1254.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αγ.Γεωργίου 22, 27055, Κρέστενα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.andritsainas-krestenon.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): Παπαδοπούλου, Ζαχάρω, 27054, Ηλείας
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2625361101 - 2625361102
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Νάνου Χριστίνα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2625361102

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon texnikiandrkres@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πρ. Κονδύλη & Χ. Κοσμοπούλου 1, 27065
Ιστοσελίδα Δήμου:www.arxaiaolympia.gov.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Τάκη Πετροπούλου & Πατρών, 27131, Πύργος Ηλείας
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2621362654 - 2621362660
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon texnikholympias@gmail.com
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πολυχρονοπούλου 8, 27054 , Ζαχάρω Ηλείας
Ιστοσελίδα Δήμου:www.zacharo.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Παπαδοπούλου, Ζαχάρω, 27054, Ηλείας
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ): -
Τηλέφωνο:2625361101 - 2625361102
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: Νάνου Χριστίνα
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: 2625361102

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon dimoszacharos@1343.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Αντωνίου Πετραλιά 36, 27200, Αμαλιάδα
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimosilidas.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Καλαβρύτων 9, 27200, Αμαλιάδα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):www.dimosilidas.gr/index.php/organismos-esoterikis-ipiresias/domi-diarthrosi
Τηλέφωνο:2622361105 - 2622361101
Παρατηρήσεις:Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Δόμησης που παρατίθενται, αναφέρονται στον αρμόδιο Δήμο χορήγησης αίτησης Βεβαίωσης χρήσης γης.


 

Στοιχεία Προϊσταμένου (ΥΔΟΜ):
Προϊστάμενος ΥΔΟΜ: -
Τηλέφωνο Προϊσταμένου: -

 

Αίτηση μέσω eServices:
Δυνατότητα υποβολής μέσω eServices:
Σύνδεσμος αποστολής αίτησης: -

 

Αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
Δυνατότητα υποβολής μέσω email:
Email αποστολής αίτησης:icon poleodomia@1254.syzefxis.gov.gr
Ύπαρξη πρότυπης αίτησης:
Στοιχεία Δήμου:
Διεύθυνση Δήμου:Πλ.Ηρώων 18, 27300, Γαστούνη
Ιστοσελίδα Δήμου:www.dimos-pineiou.gr

 

Στοιχεία Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):
Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):Καλαβρύτων 9, 27200, Αμαλιάδα
Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ):