Φόρμα Προ αξιολόγησης -
Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Αν έχετε επιχείρηση και χρειάζεστε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τη δυνατότητα ένταξης της σε επιδοτούμενα πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.
Σύμβουλος μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά.

1. Στοιχεία Επικοινωνίας

2. Στοιχεία Εταιρείας

3. Οικονομικά Στοιχεία & Απασχόληση

Η απασχόληση πρέπει να αναγράφεται σε Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) 1 Ε.Μ.Ε. = 12 Ανθρωπομήνες = 300 ημέρες ασφάλισης = 2.080 ανθρωποώρες

4. Γενικές πληροφορίες

Ο κανόνας De Μinimis (Ε.K.) ορίζει ότι οι συνολικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών) μέσα σε μια τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη.

5. Στοιχεία Επένδυσης

6. Ενημέρωση

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy