Έξυπνη Μεταποίηση

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0
Ύψος Επένδυσης
Ύψος Επένδυσης

250.000€ – 6.000.000€

Επιδότηση
Επιδότηση

έως 75%

Προθεσμία
Προθεσμία

31.01.2023

Σκοπός – Προϋπολογισμός της Δράσης

Σκοπός της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες.

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στην επίτευξη συνεχούς μετασχηματισμού των βιομηχανικών επιχειρήσεων ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές όπως προτείνονται στο μοντέλο βιομηχανίας 4.0, και να εκπληρώνουν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους στόχους:

1. Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)

2. Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies) , όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

3. Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 73.227.620 € (δημόσια δαπάνη), χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής:

skopos-new
iposimeiosi-sksopos

Δικαιούχοι της Δράσης

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης (27.09.2022) και πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

Συνιστούν νομική οντότητα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το παράρτημα του οδηγού.

Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής.

– Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Δεν αποτελούν προβληματική επιχείρηση και δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.

– Θα υποβάλλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. και θα δηλωθεί ως τόπος υλοποίησης των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.

Διαθέτουν τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση.

– Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του πριν από την αίτηση υποβολής στη δράση.

– Διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

Προϋπολογισμός Έργων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) και να υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€):

proypologismos-new
proypologismos2

Ένταση Ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, επηρεάζονται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, από την Περιφέρεια υλοποίησης αλλά και από το μέγεθος της επιχείρησης. Οι συμβουλευτικές δαπάνες και οι δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης ενισχύονται σε ποσοστό 50% (Άρθρο 18 και 31) ανεξαρτήτως περιφέρειας υλοποίησης και μεγέθους επιχείρησης, ενώ οι λοιπές δαπάνες σε 25% – 75% (Άρθρο 14) βάσει περιφέρειας υλοποίησης και μεγέθους επιχείρησης, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη.

enisixisi-new

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

loader-icon

image

image

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη δράση. Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

loader-icon

Μηχανολογικός εξοπλισμός (Άρθρο 14)

Προμήθεια - μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία νέων σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης.

Μέγιστο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό: Έως 100%

Δαπάνες για κτίρια (Άρθρο 14)

Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, παροχής υπηρεσιών και διοίκησης των επιχειρήσεων. | Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, ποιοτική αναβάθμιση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εκσυγχρονιστούν / εμπλουτιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες. | Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται με κτιριακή υποδομή. | Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

Μέγιστο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό: Έως 20%

Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Άρθρο 14)

Ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, παροχής υπηρεσιών και διοίκησης των επιχειρήσεων για το ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μέγιστο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό: Έως 40% κτιριακών υποδομών

Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (Άρθρο 14)

Προμήθεια - μεταφορά – εγκατάσταση και λειτουργία εργαστηριακού εξοπλισμού κάθε μορφής που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της επιχείρησης.

Μέγιστο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό: Έως 100%

Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (Άρθρο 14)

Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, Ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια - μεταφορά εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης. | Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων αδειών SaaS) ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, / CPU κ.τ.λ. | Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing. | Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

Μέγιστο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό: Έως 20%

Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών - μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0 (Άρθρο 18 και 31)

Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, έρευνες αγοράς, μελέτες benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, επαναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών της επιχείρησης, επανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών (re-engineering), τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου - risk analysis, marketing plan. | Εκπόνηση μελετών και ερευνών, αγορά υπηρεσιών και δαπάνες για την μετάβαση σε μοντέλο κυκλικής οικονομίας. | Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης του επενδυτικού σχεδίου μέχρι του ποσού των 2.500€. Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων είναι επιλέξιμες υπό τον όρο ότι αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. | Δαπάνες κατοχύρωσης διανοητικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Μέγιστο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό: Έως 10%

Training Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού (Upskilling and reskilling) άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (Άρθρο 18 και 31)

Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση. | Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο. | Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο. | Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Μέγιστο Ποσοστό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό: Έως 10%

Κριτήρια Αξιολόγησης

Η διαδικασία αξιολόγησης είναι συγκριτική και θα γίνει βάσει του κριτηρίου ‘Κατάσταση Επιχείρησης’ και των αντικειμενικών υποκριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Η συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των υποκριτηρίων(Α.1+Α.2+Α.3+Α.4) και η μέγιστη βαθμολογία είναι οι 100 βαθμοί.
Προϋπόθεση για να υποβληθεί μια επενδυτική πρόταση είναι να συγκεντρώσει ελάχιστη βαθμολογία 40.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης και υπάρχει η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

ylopoihsi-new

Σε περίπτωση μη υλοποίησής δαπανών τουλάχιστον ίσες με το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κατά το πρώτο έτος, το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται.

Περίοδος Υποβολής

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής των προτάσεων, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ypovoli-metapoihsi

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.), στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλουν το σύνολο των αιτημάτων.

Επιλέξιμοι ΚΑΔ

loader-icon

Μεταποίηση (ΚΑΔ: 10-33)

Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας καθώς και οι ακόλουθοι κλάδοι και ΚΑΔ: 10.2, 10.10-10.92, 13.10.3, 13.10.8, 13.20.3, 20.14.1, 20.6, 24.1, 24.2, 24.3, 24.51, 24.52, 25.30.2, 25.5, 30.1.

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (ΚΑΔ: 35)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός του ΚΑΔ 35.30.2.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Παροχή Νερού Επεξεργασία λυμάτων, Διαχείριση Αποβλήτων και Δραστηριότητες Εξυγίανσης (ΚΑΔ: 36-39)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ΚΑΔ 38.11.1, 38.11.4, 38.11.5, 38.11.6, 38.12, 38.3.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Μεταφορά και Αποθήκευση (ΚΑΔ: 49 – 53)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ΚΑΔ 52.10.1, 52.29.19.03.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Ενημέρωση και Επικοινωνία (ΚΑΔ: 58 – 63)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός των ΚΑΔ 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ: 69 - 75)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός του κλάδου 71.20.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ: 77 – 82)

Εξαιρείται το σύνολο του τομέα εκτός του κλάδου 82.92.

for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width-for-the-correct-width

Διαθέσιμο Υλικό

pdf-template

    Σας ενδιαφέρει;

    Επιλέξτε πως θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας:

    Email Option

    Phone Option

    Location Option