Φόρμα - Εικόνα Προσώπου για Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη συμπλήρωση της φόρμας εδώ.

Παρακαλούμε εάν τα προτεινόμενα πρόσωπα είναι άνω των τριών και κάποιο από αυτά συμμετέχει σε περισσότερες από έξι επιχειρήσεις προτείνουμε να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε το αρχείο pdf: “Εικόνα Προσώπου” για κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά.

Α1. Στοιχεία κύριου μετόχου / δικαιούχου

Α2. Εργασιακή εμπειρία κύριου μετόχου / δικαιούχου

Α3. Ιδιωτική συμμετοχή κύριου μετόχου / δικαιούχου

Α4. Στοιχεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις οποίες συμμετέχει το ΠΡΟΣΩΠΟ

α. Επιχείρηση ανεξαρτήτου ποσοστού συμμετοχής ακόμη και μηδενικού εφόσον το πρόσωπο ασκεί διοίκηση, καθώς και η ατομική εφόσον υπάρχει


Α5. Σχόλια - Παρατηρήσεις


Β. Στοιχεία Επένδυσης

This website stores cookies on your computer. Cookie Policy