Οδηγίες Συμπλήρωσης Φόρμας - Εικόνα Προσώπου

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προκειμένου να συμπληρώσετε το αρχείο εύκολα και αποτελεσματικά.

Η εικόνα προσώπου είναι ένα αρχείο καταγραφής των στοιχείων ενός προσώπου (φυσικού ή νομικού) το οποίο επιθυμούμε να συμμετέχει σε ένα επενδυτικό – εταιρικό σχήμα είτε ως μέτοχος/εταίρος είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος. Τα στοιχεία που απαιτείται να συμπληρωθούν αφορούν στοιχεία που μπορεί να είναι απαραίτητα ή/και βαθμολογούμενα από δράσεις ενίσχυσης ίδρυσης εταιρειών – όπως η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής, η επαγγελματική εμπειρία και το είδος αυτής, το επίπεδο εκπαίδευσης κ.α. – αλλά και στοιχεία όπως είναι οι συμμετοχές του προσώπου σε άλλες επιχειρήσεις, από τα οποία ελέγχεται το μέγεθος αλλά και η σώρευση του νέου σχήματος.
Είναι πολύ σημαντικό για την ορθή επιλογή του νέου επενδυτικού – εταιρικού σχήματος και κατά συνέπεια της έγκρισης της επενδυτικής πρότασης, να συμπληρωθούν με ακρίβεια το σύνολο των στοιχείων.
Το αρχείο έχει τη μορφή pdf με δυνατότητα συμπλήρωσης ή επιλογής των πεδίων (pdf form) και τα δεδομένα θα αποθηκευτούν, κατόπιν σχετικής ερώτησης, κατά το κλείσιμο του αρχείου. Πρέπει να συμπληρώνετε ένα αρχείο ανά πρόσωπο – μπορείτε να το κατεβάσετε στο τέλος της σελίδας – και προτείνουμε να ονομάζετε το αρχείο με τη μορφή ‘ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – Όνομα προσώπου’ ή ‘ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ – #’ όπου το σύμβολο # αντιστοιχεί στον αύξων αριθμό του προσώπου από το σύνολο αυτών. Στείλτε το σύνολο των αρχείων στο σύμβουλο σας ή στο support@b2.gr.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εικόνα προσώπου ομαδοποιούνται σε πέντε (5) ενότητες και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα πεδία.

Ενότητα 1. Στοιχεία ΠΡΟΣΩΠΟΥ

α/α (Μόνο στη φόρμα pdf) : Συμπληρώστε τον αύξοντα αριθμό του προσώπου βάσει του συνόλου των αρχείων ‘Εικόνα Προσώπου’ που θα συμπληρώσετε.

Για παράδειγμα αν πρόκειται να εξετάσουμε τέσσερα (4) συνολικά πρόσωπα, θα πρέπει να συμπληρώσετε αντίστοιχα τέσσερα (4) αρχεία ‘Εικόνα Προσώπου’. Το πρώτο αρχείο θα πρέπει να λάβει τον αριθμό 1 στο πεδίο α/α, το δεύτερο τον αριθμό 2 κ.ο.κ.

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία : Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του προσώπου εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία εφόσον είναι νομικό πρόσωπο (Δείτε επεξήγηση σχετικά με τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα παρακάτω).

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο χρησιμοποιείστε πεζούς χαρακτήρες ενώ σε περίπτωση νομικού προσώπου κεφαλαίους.

Για παράδειγμα ένα φυσικό πρόσωπο θα συμπληρωθεί ως ‘Παπαδόπουλος Ιωάννης’ ενώ ένα νομικό πρόσωπο ως ‘ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.’.

Είδος Προσώπου : Το συγκεκριμένο πεδίο έχει τη μορφή λίστας η οποία αναπτύσσεται κάνοντας κλικ στο βελάκι που υπάρχει δεξιά του πεδίου και έχετε μόνο τη δυνατότητα επιλογής από τις προκαθορισμένες τιμές. Μόλις η λίστα αναπτυχθεί έχει την ακόλουθη μορφή:

Το είδος του προσώπου είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται κυρίως σε οικονομικούς – φορολογικούς και νομικούς όρους. Φυσικό Πρόσωπο είναι κάθε άνθρωπος που γεννιέται ζωντανός και συνεπώς είναι ικανός για δικαιώματα και υποχρεώσεις ενώ Νομικό Πρόσωπο είναι ένωση προσώπων ή σύνολο περιουσίας που επιδιώκει ή εξυπηρετεί ορισμένο σκοπό και έχει αναχθεί από το δίκαιο σε υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, έχει δηλαδή αποκτήσει νομική προσωπικότητα.

Ένα Φυσικό Πρόσωπο το οποίο έχει κάνει έναρξη ατομικής επιχείρησης –  δηλαδή έχει κάνει έναρξης εργασιών στον Α.Φ.Μ. που συνοδεύει το φυσικό πρόσωπο – χάνει την ιδιότητα του φυσικού προσώπου και αντιμετωπίζεται ως νομικό πρόσωπο.

Για το λόγο αυτό, σε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε από τη λίστα την τιμή ‘Νομικό’ αλλά και να συμπληρώσετε στην ενότητα 4 (Στοιχεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις οποίες συμμετέχει το ΠΡΟΣΩΠΟ) τα στοιχεία της ατομικής επιχείρησης.

Α.Φ.Μ. : Συμπληρώστε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Η μορφή του πεδίου είναι αριθμητική με υποχρεωτικό μέγεθος εννέα (9) ψηφίων.

Διευκρινίζουμε ότι από τη φόρμα δεν μπορεί να γίνει έλεγχος ορθότητας του Α.Φ.Μ. για το λόγο αυτό παρακαλούμε ελέγξτε την ορθότητα κατά τη συμπλήρωση.

Ηλικία: Συμπληρώστε την ηλικία του προσώπου (Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα). Στη φόρμα web συμπληρώστε την ημερομηνία γέννησης του φυσικού προσώπου.

Επίπεδο Σπουδών: Επιλέξτε το επίπεδο σπουδών του προσώπου (Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα). Το συγκεκριμένο πεδίο έχει τη μορφή λίστας η οποία αναπτύσσεται κάνοντας κλικ στο βελάκι που υπάρχει δεξιά του πεδίου και έχετε μόνο τη δυνατότητα επιλογής από τις προκαθορισμένες τιμές. Μόλις η λίστα αναπτυχθεί έχει την ακόλουθη μορφή:

Οι τιμές της λίστας είναι αντίστοιχες με τις οκτώ (8) βαθμίδες σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων:

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 [χορηγείται στους απόφοιτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) μετά από πιστοποίηση] *ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 (άρθρο 6 ν.2009/1992, άρθρο 11 ν. 3879/2010, άρθρο 11, παρ. β Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) .
ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΣ (χορηγείται στους απόφοιτους της Β΄ τάξης των ΕΠΑΣ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑΛ) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ισότιμο με το απολυτήριο γενικού λυκείου, χορηγείται στους απόφοιτους της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις) ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (χορηγείται στους απόφοιτους της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις)

ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 (χορηγείται στους απόφοιτους της τάξης Μαθητείας των ΕΠΑΛ μετά από πιστοποίηση) ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 [χορηγείται στους απόφοιτους των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) μετά από πιστοποίηση] **ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΔΙΠΛΩΜΑ/ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση)

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΤΕΙ)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Αντικείμενο Σπουδών: Συμπληρώστε το αντικείμενο σπουδών του προσώπου (Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα). Σε περίπτωση μεταπτυχιακών σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος, αναφέρετε όλα τα αντικείμενα σπουδών τόσο για το πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης όσο και το μεταπτυχιακό ή/και το διδακτορικό.

Διεύθυνση : Συμπληρώστε τη διεύθυνση κατοικίας για φυσικά πρόσωπα ή της έδρας για νομικά..

Τ.Κ.: Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κώδικα ο οποίος αντιστοιχεί στην παραπάνω διεύθυνση.

Πόλη : Συμπληρώστε την πόλη ή και την περιοχή.

Σταθερό Τηλέφωνο: Συμπληρώστε ένα σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας του προσώπου. Η μορφή του πεδίου είναι αριθμητική με υποχρεωτικό μέγεθος δέκα (10) ψηφίων και μάσκα 2######### (όπου # αριθμός).

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τηλέφωνο εξωτερικού καταγράψτε το στις παρατηρήσεις της ενότητας 5.

Κινητό Τηλέφωνο: Συμπληρώστε ένα κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας του προσώπου. Η μορφή του πεδίου είναι αριθμητική με υποχρεωτικό μέγεθος δέκα (10) ψηφίων και μάσκα 9######### (όπου # αριθμός).

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τηλέφωνο εξωτερικού καταγράψτε το στις παρατηρήσεις της ενότητας 5.

Email: Συμπληρώστε το email επικοινωνίας του προσώπου.

Ενότητα 2. Εργασιακή εμπειρία ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση: Επιλέξτε την τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση του προσώπου (Ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα). Το συγκεκριμένο πεδίο έχει τη μορφή λίστας η οποία αναπτύσσεται κάνοντας κλικ στο βελάκι που υπάρχει δεξιά του πεδίου και έχετε τη δυνατότητα επιλογής κατάστασης αλλά και συμπλήρωσης μιας νέας περιγραφής – εφόσον δεν καλύπτεστε από τις υπάρχουσες – πληκτρολογώντας το δικό σας κείμενο. Στη φόρμα web δε σας παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης μιας νέας περιγραφής, σε περίπτωση που δεν καλύπτεστε από τις υπάρχουσες επιλογές, επιλέξτε ‘Άλλο’ και επεξηγήστε στο πεδίο ‘Αντικείμενο’.

Οι προκαθορισμένες περιγραφές είναι οι ακόλουθες:

Αντικείμενο: Συμπληρώστε το αντικείμενο της τρέχουσας επαγγελματικής δραστηριότητας του προσώπου σε περίπτωση που στο προηγούμενο πεδίο επιλέξατε Ιδιωτικός Υπάλληλος ή Δημόσιος Υπάλληλος ή Επαγγελματίας – Επιχειρηματίας.

Έτη Εργασίας: Συμπληρώστε τα έτη εργασίας όπως αυτά προκύπτουν από επίσημα στοιχεία ασφάλισης, όπως ασφαλιστικό βιογραφικό ΑΤΛΑΣ, βεβαίωση προϋπηρεσίας ΕΦΚΑ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση που δεν έχετε αναλυτικά στοιχεία επιλέξτε από τις περιόδους της λίστας (Δεν ισχύει στη φόρμα web).

Ανάλυση Εργασιακής Εμπειρίας: Αναλύστε το είδος της εργασιακής εμπειρίας περιγράφοντας τη διάρκεια και το αντικείμενο αυτής. Ιδανικά καλύψτε το σύνολο της χρονικής περιόδου που δηλώσατε στο πεδίο  ‘Έτη Εργασίας’.

Για παράδειγμα, αν έχετε συμπληρώσει στο πεδίο Έτη Εργασίας’ την τιμή 12,5 (αναφέρεται σε έτη) η ανάλυση θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή:

5 έτη – Τουριστική εμπειρία ως ξενοδοχοϋπάλληλος,

7,5 έτη – Ιδιοκτήτης τουριστικού καταλύματος.

Σχετική με Επένδυση: Επιλέξτε το πεδίο σε περίπτωση που η εργασιακή εμπειρία του προσώπου – ή μέρος αυτής – είναι σχετική με το αντικείμενο της επένδυσης.

Το πεδίο έχει τη μορφή πλαισίου επιλογής (check box) το οποίο όταν επιλεχθεί έχει την ακόλουθη εμφάνιση:

Ενότητα 3. Ιδιωτική συμμετοχή κύριου μετόχου / δικαιούχου

Ιδιωτική συμμετοχή είναι το τμήμα του επιλέξιμου προϋπολογισμού ενός επενδυτικού έργου μετά την αφαίρεση της δημόσιας δαπάνης (επιχορήγησης). Για παράδειγμα σε ένα επενδυτικό έργο προϋπολογισμού 400.000,00€ όπου η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 45% αυτού, ήτοι 180.000,00€, η Ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 220.000,00€.

Η Ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια (τραπεζικές καταθέσεις ή κινητές αξίες) και από ξένα κεφάλαια (δάνειο).

Ύψος Διαθέσιμων Τραπεζικών Κεφαλαίων : Συμπληρώστε το συνολικό ποσό των διαθέσιμων υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών στους οποίος το πρόσωπο είναι κύριος ή συν δικαιούχος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαθέσιμα τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα σε οποιασδήποτε χώρα.

Αν μέρος – ή και το σύνολο – των διαθέσιμων υπολοίπων έχει η πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής σε άλλη επένδυση, το ποσό αυτό θα πρέπει να αφαιρείται.

Ως διαθέσιμο υπόλοιπο θεωρούνται και οι προθεσμιακές καταθέσεις με την τρέχουσα αξία τους (χωρίς τον υπολογισμό μελλοντικών τόκων).

Δε μπορεί να θεωρηθεί διαθέσιμο υπόλοιπο, υπόλοιπο το οποίο φέρει δεσμεύσεις.

Λοιπά Ρευστοποιήσιμα Διαθέσιμα: Συμπληρώστε στο σύνολο κινητών αξιών (Ομόλογα, Μετοχών εισηγμένων εταιρειών, Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) στις οποίες το πρόσωπο είναι κύριος ή συν δικαιούχος, με τη τρέχουσα αποτίμηση.

Δεν αποτιμώνται ακίνητα ή μετοχές μη εισηγμένων εταιρειών.

Δυνατότητα Τραπεζικού Δανεισμού: Επιλέξτε το πεδίο σε περίπτωση που το πρόσωπο προτίθεται και δύναται να δανειοδοτηθεί.

Το πεδίο έχει τη μορφή πλαισίου επιλογής (check box) το οποίο όταν επιλεχθεί έχει την ακόλουθη εμφάνιση:

Εκτιμώμενο ποσό Δανεισμού: Συμπληρώστε το συνολικό ποσό για το οποίο το πρόσωπο έχει εξασφαλίσει πρόθεση δανεισμού από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Παρατηρήσεις: Συμπληρώστε όποια πληροφορία θεωρείται σημαντική σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του προσώπου.

Ενότητα 4. Στοιχεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις οποίες συμμετέχει το ΠΡΟΣΩΠΟ

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία των επιχειρήσεων στις οποίες το πρόσωπο έχει κάποια μετοχική/εταιρική σχέση (ακόμη και σε πολύ μικρά ποσοστά) ή ασκεί διαχειριστικό έλεγχο. Η ακρίβεια των στοιχείων είναι πολύ σημαντική καθώς από αυτά ελέγχεται το μέγεθος αλλά και η σώρευση του νέου σχήματος, επιπλέον θα αποτελέσουν βάση για τη συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχών η οποία απαιτείται από τις δράσεις ίδρυσης και σε αυτή δηλώνονται όλες οι συμμετοχές του προσώπου.

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: Συμπληρώστε την επωνυμία της επιχείρησης με την οποία σχετίζεται (συμμετοχή ή άσκηση διοίκησης) το πρόσωπο. Κατά τη συμπλήρωση  χρησιμοποιείστε κεφαλαίους χαρακτήρες καθώς αναφερόμαστε σε νομικά πρόσωπα.

Α.Φ.Μ. : Συμπληρώστε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της σχετιζόμενης επιχείρησης. Η μορφή του πεδίου είναι αριθμητική με υποχρεωτικό μέγεθος εννέα (9) ψηφίων.

Διευκρινίζουμε ότι από τη φόρμα δεν μπορεί να γίνει έλεγχος ορθότητας του Α.Φ.Μ. για το λόγο αυτό παρακαλούμε ελέγξτε την ορθότητα κατά τη συμπλήρωση.

Χώρα Εγκατάστασης: Συμπληρώστε τη χώρα εγκατάστασης της σχετιζόμενης επιχείρησης ή επιλέξτε από τη λίστα. Το συγκεκριμένο πεδίο έχει τη μορφή λίστας η οποία αναπτύσσεται κάνοντας κλικ στο βελάκι που υπάρχει δεξιά του πεδίου και έχετε τη δυνατότητα επιλογής αλλά και συμπλήρωσης μιας νέας περιγραφής πληκτρολογώντας το δικό σας κείμενο.

Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου είναι η ‘Ελλάδα’.

Στη φόρμα web πρέπει να συμπληρώσετε τη χώρα καθώς δεν παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από λίστα.

Έτος Ίδρυσης: Συμπληρώστε το έτος ίδρυσης της σχετιζόμενης επιχείρησης.

Δραστηριότητα: Περιγράψτε την κύρια δραστηριότητα της σχετιζόμενης επιχείρησης πληκτρολογώντας τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) ή περιγράφοντας το αντικείμενο ενασχόλησης.

Ποσοστό Συμμετοχής: Συμπληρώστε το ποσοστό συμμετοχής του προσώπου στη σχετιζόμενη επιχείρηση. Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου είναι η ‘0,00’.

Η τιμή παραμένει μηδενική (0,00) όταν το πρόσωπο δεν έχει μετοχική σχέση με την επιχείρηση αλλά ασκεί διοίκηση σε αυτή.

Είδος Σχέσης: Συμπληρώστε τη σχέση του προσώπου με την επιχείρηση. Διευκρινίζουμε ότι στο συγκεκριμένο πεδίο δεν εξετάζουμε τη μετοχική/εταιρική σχέση καθώς αυτή καθορίζεται από το προηγούμενο πεδίο. Εδώ δηλώνεται όποια άλλη σχέση υπάρχει μεταξύ του προσώπου και της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο πεδίο έχει τη μορφή λίστας η οποία αναπτύσσεται κάνοντας κλικ στο βελάκι που υπάρχει δεξιά του πεδίου και έχετε τη δυνατότητα επιλογής περιγραφής αλλά και συμπλήρωσης μιας νέας περιγραφής – εφόσον δεν καλύπτεστε από τις υπάρχουσες – πληκτρολογώντας το δικό σας κείμενο. Στη φόρμα web δε σας παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης μιας νέας περιγραφής, σε περίπτωση που δεν καλύπτεστε από τις υπάρχουσες επιλογές, επιλέξτε ‘Άλλο’ και επεξηγήστε στην ενότητα 5 ‘Σχόλια – Παρατηρήσεις.

Οι προκαθορισμένες περιγραφές είναι οι ακόλουθες:

Ασκεί Διοίκηση: Επιλέξτε το πεδίο εφόσον το πρόσωπο ασκεί διοίκηση στην επιχείρηση (Νόμιμος εκπρόσωπος, Διαχειριστής, Δ/νων Σύμβουλος, Ιδιοκτήτης ατομικής). Το πεδίο έχει τη μορφή πλαισίου επιλογής (check box) το οποίο όταν επιλεχθεί έχει την ακόλουθη εμφάνιση:

Ενότητα 5. Σχόλια – Παρατηρήσεις

Η 5η ενότητα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο κειμένου στο οποίο μπορείτε να συμπληρώστε όποια πληροφορία θεωρείται σημαντική σχετικά με το πρόσωπο.

Επιπλέον μπορείτε να αναφέρετε πληροφορίες για τα προηγούμενα πεδία σε περίπτωση που οι προτεινόμενες περιγραφές από τα πεδία μορφής λίστας δεν σας καλύπτουν.

Σχετικά έντυπα

Αρχείο Εικόνας Προσώπου